Conform OME Nr.3300/19022021, începând cu semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021, se organizează Programului național pilot de tip „Școala după școală“, pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv. Scopul principal al Programului național pilot de tip „Școala după școală“ este organizarea, în școlile cu clase de învățământ primar și gimnazial, de activități remediale, în vederea acordării de sprijin elevilor pentru formarea competențelor specifice, sporirea șanselor de succes școlar și de acces la niveluri superioare de educație și diminuarea riscului de părăsire timpurie a școlii.

Înscrierea elevului pentru a participa la activităţile de educaţie remedială organizate în cadrul Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală“ se realizează în urma informării acestuia şi se face pe baza solicitării scrise a părintelui, a reprezentantului legal sau, după caz, a persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreţinerea unui copil, în perioada absenţei părinţilor, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Sunt eligibili pentru a participa la Programul național pilot de tip „Școala după școală“ elevii până la clasa a VIII-a inclusiv, aflați în risc de părăsire timpurie a scolii și/sau în risc ori în situație de eșec scolar, în special elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și elevii apartinând grupurilor vulnerabile: elevi din mediul rural, elevi cu dizabilități și elevi din comunitatile dezavantajate economic, elevi romi.

  • Pentru participarea la Programul national pilot de tip „Școala după școală“ elevii trebuie sa îndeplinească cel puțin unul dintre următoarele criterii de eligibilitate:
  • elevul nu a avut acces sau a avut acces deficitar la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului, întrucât nu dispune de echipamente informatice proprii sau nu beneficiază de conexiune/conexiune fiabilă la internet;
  • elevul se află în situație de corigență la sfârșitul semestrului I al anului școlar 2020-2021 sau are situația școlară neîncheiată la cel puțin o disciplină;
  • elevul are nevoie de ore remediale, necesitate dovedită de rezultatele școlare obținute în semestrul anterior sau la evaluarea inițială de la începutul semestrului în derulare.

Solicitările scrise ale părinților sau tutorilor legali precum și declarațiile pe propria răspundere se depun sau se transmit prin fax la nr. 0250811281 sau e-mailul școlii scoalanbalcescu@yahoo.com, până în data de 3.03.2021.